Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття.

Методичні вказівки

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу теми, є: кадрове планування, принципи кадрового планування, якісна потреба в персоналі організації, маржиналістській підхід, експертно-статистичний підхід, аналітико-нормативний підхід, оперативний план роботи з персоналом, штатний розпис.

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми студенту варто особливу увагу зосередити на:

- якісній потребі в персоналі, підході до її визначення;

- підходах до визначення кількісної потреби в персоналі;

- етапах розробки оперативного плану роботи персоналом;

- побудові штатного розпису та його змісті.

Завдання 1. Обчислити потребу в робітниках цеху, якщо:

– виробнича програма - 1 000 одиниць;

– незавершене виробництво - 50 одиниць;

– трудомісткість одного виробу - 20 хвилин;

– коефіцієнт виконання норм Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. часу - 1,1;

– фонд робочого часу 1 робітника - 450 годин;

– коефіцієнт перерахування явочної чисельності у спискові - 1,1.

Методичні вказівки до виконання завдання:

Потреба в робітниках цеху обчислюється за формулою:

,

де Кпяс - коефіцієнт перерахунку явочної чисельності у спискову;

Фч/р - фонд робочого часу одного робітника;

ТВП – час, що потребується для виконання виробничої програми

,

де Ті - час виготовлення виробів і-ї номенклатури (трудомісткість одного виробу).

Ni – кількість виробів і-ї номенклатури, що здана на склад (виробнича програма);

Nнві - кількість незавершеного виробництва і-ї номенклатури;

Квнч – коефіцієнт виконання норм часу (рівень продуктивності праці).

Завдання 2. Обчислити потребу в робітниках, якщо:

– виробнича програма - 2 200 одиниць;

– трудомісткість 1 виробу - 0,5 год.;

– час щодо зміни Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. залишків незавершеного виробництва - 100 год.;

– час щодо виконання одиниці продукції за технологією - 0,6 год.;

– середньоспискова чисельність персоналу фірми за попередні роки - 22 особи;

– середньодобова явочна чисельність персоналу фірми за попередні роки - 20 осіб;

– фонд робочого часу 1 робітника - 400 год.

Методичні вказівки до виконання завдання:

Потреба в робітниках обчислюється за формулою (див. завдання 1):

Коефіцієнт перерахунку явочної чисельності у спискову визначається таким чином:

,

де Nссчп - середньоспискова чисельність персоналу фірмі за попередні роки;

Nсячп - середньодобова явочна чисельність персоналу фірми за попередні роки.

Час, що необхідний для виконання виробничої програми визначається за формулою:

,

де Ті - час виконання процесу виготовлення виробів і-ї номенклатури (трудомісткість одного виробу);

Ni – кількість виробів Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. і-ї номенклатури, що здана на склад (виробнича програма);

Квнч – коефіцієнт виконання норм часу (рівень продуктивності праці);

Тнв - час щодо зміни залишків незавершеного виробництва.

Коефіцієнт виконання норм часу визначається за формулою:

,

де Тіпт - час щодо виконання і-ї одиниці продукції за технологією;

Ті - час виконання процесу виготовлення виробів і-ї номенклатури.

Завдання 3. Обчислити баланс робочого часу одного працівника на поточний рік, якщо:

– кількість діб невиходів на роботу за попередній рік - 12;– втрати робочого часу завдяки скороченню тривалості робочої доби за попередній рік - 30 хв.;

– планова тривалість робочої доби - 8,2 год.;

– планова тривалість відпустки - 24 доби.

Методичні вказівки до виконання завдання:

Фонд робочого часу Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. одного працівника визначається таким чином:

,

де Тсзм - середня тривалість зміни;

Кфрз - кількість фактичних робочих змін.

Середню тривалість зміни визначаємо за формулою:

,

де Тзмр - тривалість зміни, розрахункова;

ТВСЧ - планові витрати на перезмінку (втрати робочого часу завдяки скороченню тривалості робочої доби).

Кількість фактичних робочих змін визначається наступним чином:

,

де Кдр - річна кількість днів у поточному році;

КСВ - кількість святкових та вихідних днів (звичайно дорівнює 115 днів);

Квідп - кількість днів відпустки;

Кнев - кількість планових невиходів на роботу.

Завдання 4. Обчислити чисельність адміністративно-управлінського персоналу фірми, якщо:

– сумарний час виконання організаційно-управлінських робіт складає - 3 000 год.;

– коефіцієнт витрат часу на додаткові роботи - 1,3;

– коефіцієнт втрат Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. часу на відпочинок - 1,12;

– коефіцієнт перерахування чисельності (явочної у спискову) - 1,1;

– фонд робочого часу одного працівника за місяць - 160 год.

Методичні вказівки до виконання завдання:

Чисельність адміністративно-управлінського персоналу визначається за формулою Розенкранця:

,

де - сумарний час виконання організаційно-управлінських робіт, год.;

Т - фонд робочого часу одного працівника за місяць, год.;

Кнрч - коефіцієнт необхідного розподілу часу.

Коефіцієнт необхідного розподілу часу визначається за формулою:

,

де Кдр – коефіцієнт витрат часу на додаткові роботи;

Квідп – коефіцієнт витрат часу на відпочинок;

Кпяс – коефіцієнт перерахування явочної чисельності у спискову.

Завдання 5. Перевірити відповідність фактичної чисельності адміністративно-управлінського персоналу фірми, якщо:

– сумарний час виконання організаційно-управлінських робіт, згідно хронометражу, складає Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. 3 200 год.;

– тривалість робочої зміни одного працівника - 8 год.;

– середньомісячна кількість робочих діб - 22;

– коефіцієнт втрат часу на додаткові роботи - 1,4;

– коефіцієнт втрати часу на відпочинок - 1,12;

– коефіцієнт перерахування явочної чисельності у спискову - 1,1;

– час, необхідний на інші роботи, які не враховані у планових розрахунках - 220 год.;

– фактична чисельність адмінуправлінського персоналу - 30 осіб.

Методичні вказівки до виконання завдання:

Перевірку відповідності фактичної чисельності адмінуправлінського персоналу до розрахункової його чисельності проводимо за допомогою повної формули Розенкранця:

,

де ЧАУПр – розрахункова чисельність адміністративно-управлінського персоналу фірми, осіб;

= 3 200 годин - сумарний час виконання організаційно-управлінських робіт;

Кнрч - коефіцієнт необхідного розподілу часу;

tp - час необхідний на інші роботи, що не враховані у планових розрахунках, год.;

Т - фонд Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. робочого часу одного працівника за місяць, год.;

Кфрч – коефіцієнт фактичного розподілу часу.

Фонд робочого часу одного працівника за місяць визначається за формулою:

,

де Тзм - тривалість робочої зміни одного співробітника, год.;

Кднр – середньомісячна кількість робочих діб.

Коефіцієнт фактичного розподілу часу визначаємо таким чином:

,

де ЧАУПф – розрахункова чисельність адміністративно-управлінського персоналу фірми фактична.

Завдання 6. Обчислити чисельність персоналу за нормами обслуговування, якщо:

– кількість агрегатів - 10;

– коефіцієнт завантаження - 1,5;

– корисний фонд часу одного робітника за зміну - 7,0 год.;

– час на додаткові операції щодо обслуговування агрегату - 1,2 год.;

– час на завантаження агрегату - 0,025 год.;

– кількість операцій завантаження за зміну - 60;

– час на розвантаження агрегату - 0,03 год.;

– кількість операцій по розвантаженню Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. агрегату - 60;

– час щодо контролю за ходом процесу роботи агрегату - 0,1;

– кількість операцій щодо контролю роботи агрегату - 120;

– коефіцієнт перерахунку явочної чисельності у спискову - 1,1.

Методичні вказівки до виконання завдання:

Чисельність персоналу за нормами обслуговування дорівнює:

,

де Nагр - кількість агрегатів;

Кз - коефіцієнт завантаження одного агрегату;

Кпяс - коефіцієнт перерахунку явочної чисельності у спискову;

Но – норма обслуговування агрегатів, яка визначається за формулою:

,

де Ткфч - корисний фонд часу одного робітника за зміну, год.;

Тд - час на додаткові операції щодо обслуговування агрегату, год.;

– час і-ї операції за зміну, год.;

– кількість і-ї операцій за зміну;

п - загальна кількість операцій (в нашому випадку п = 3, тобто є Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. операції по завантаженню, розвантаженню та контролю за ходом процесу роботи агрегату).

Завдання 7. Обчислити чисельність керівників (функціональних та лінійних менеджерів), якщо:

– загальна чисельність працівників функціональних служб - 30 осіб;

– норма керівництва менеджера функціональної служби - 6 осіб;

– загальна чисельність працівників у виробничих підрозділах – 420 осіб;

– норма керівництва менеджера лінійної служби – 10 осіб;

– коефіцієнт перерахунку явочної чисельності у спискову - 1,1.

Методичні вказівки до виконання завдання:

Загальна чисельність менеджерів:

,

де NМФ – чисельність менеджерів функціональних, осіб;

NМЛ – чисельність лінійних менеджерів, осіб.

Чисельність функціональних менеджерів розраховують таким чином:

,

де КРФ – загальна чисельність працівників функціональних служб, осіб;

НОМФ – норма керівництва одним менеджером функціональної служби;

Кпяс – коефіцієнт перерахунку явочної чисельності у спискову.

Чисельність лінійних менеджерів Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. визначають таким чином:

,

де КРЛ – загальна чисельність працівників у виробничих підрозділах фірми, осіб;

НОМЛ – норма керівництва менеджера лінійної служби.

Завдання 8. Обчислити чисельність робітників цеху, якщо:

– тривалість зміни – 8,2 год.;

– коефіцієнт перевиконання норм виробітку – 1,12;

– основний час виконання операції – 0,025 год.;

– допоміжний час виконання операції – 0,005 год.;

– час на відпочинок та особисті потреби – 0,0025 год.;

– час на обслуговування робочого місця – 0,0025 год.;

– час на технологічні перерви – 0,003 год.;

– виробнича програма добова – 21 600 одиниць;

– кількість змін – 1.

Методичні вказівки до виконання завдання:

Чисельність робітників цеху визначається за формулою:

,

де Q - добова виробнича програма;

КПНВ – коефіцієнт перевиконання норм виробітку;

КЗМ – кількість змін;

НВ – норма виробітку одним робітником, яка визначається Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. таким чином:

,

де ТЗМ - тривалість зміни, год.;

tші – час на виготовлення одного і-го виробу, год.;

n – кількість і-тих виробів (номенклатура виробів).

Час на виготовлення одного і-го виробу визначається за формулою:

,

де to - основний час виконання операції, год.;

tд - допоміжний час виконання операції, год.;

tвідп - час на відпочинок та особисті потреби, год.;

tобсл - час на обслуговування робочого місця, год.;

tТП - час на технологічні перерви, год.

Завдання 9. Обчислити середньоспискову чисельність персоналу за місяць, якщо:

– з понеділка по п’ятницю першого тижня списковий склад дорівнював 75 осіб цілодобово;

– з понеділка по п’ятницю другого тижня списковий склад дорівнював 70 осіб цілодобово;

– з Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. понеділка по п’ятницю третього тижня списковий склад дорівнював 72 особи цілодобово;

– з понеділка по п’ятницю четвертого – 74 особи цілодобово;

– останні три дні спискова чисельність не змінювалась.

Методичні вказівки до виконання завдання:

Середньоспискова чисельність персоналу за місяць визначається за формулою:

,

де – чисельність спискового складу персоналу без змін за і-й проміжок часу, осіб;

n – кількість інтервалів;

Кі – кількість діб, коли спискова чисельність персоналу була без змін (враховуючи вихідні дні);

- тривалість звітного періоду.

Семінарське заняття 3

Тема: Технології відбору, підготовки та сертифікації персоналу. Професійний розвиток і навчання персоналу

Питання для усного опитування та дискусії

3.1. Організація добору кадрів. Джерела залучення персоналу.

3.2. Відбіркова співбесіда як метод Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. добору персоналу: її переваги та недоліки.

3.3. Психофізіологічні компоненти адаптаційного процесу.

3.4. План розвитку персоналу.

3.5. Принципи професійного навчання.

3.6. Підготовка нових працівників. Перепідготовка і підготовка за суміжними професіями.

3.7. Підвищення кваліфікації кадрів.

3.8. Типи, етапи і цілі кар’єри.

Аудиторна письмова робота


documentajwwgqb.html
documentajwwoaj.html
documentajwwvkr.html
documentajwxcuz.html
documentajwxkfh.html
Документ Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття.